Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

 

STANOVY

 

Úvodné ustanovenie

Vedecko-kultúrne centrum na Orave je dobrovoľné združenie v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Je založené za účelom budovania a prevádzkovania vedecko – kultúrnej ustanovizne, ktorá má slúžiť duchovnému rozvoju predovšetkým obyvateľov regiónu Orava.

 

ČLÁNOK 1

Názov a sídlo

 

a)        Názov združenia je Vedecko-kultúrne centrum na Orave (ďalej VKCO).

b)        Sídlom združenia je obec Podbiel, okres Tvrdošín.

 

 

ČLÁNOK 2

Ciele

 

a)        Vybudovať a prevádzkovať odborne – popularizačné pracovisko, ktoré nahrádza činnosť ľudovej hvezdárne v regióne. Náplňou práce sú dva smery:

1.         Odborná vedecká práca v oblasti astronómie a astrofyziky.

2.         Popularizačná činnosť – prednášky, besedy, semináre, konferencie, verejné pozorovania,  vzdelávacie podujatia so zameraním na šírenie najmodernejších vedeckých poznatkov medzi obyvateľstvom a formovanie pozitívneho vzťahu ľudí k vede ako obrana pred pavedeckými prúdmi. V tomto smere sa činnosť neobmedzuje len na uvedené vedné odbory. VKCO sa špeciálne zameriava na mládež – tematické exkurzie pre základné a stredné školy, organizovanie záujmovej a samostatnej odbornej činnosti detí a mládeže, organizovanie stretnutí a táborov pre mladých záujemcov o prírodné vedy.

b)        Poskytovať služby pre členov, ktoré pomáhajú pri ich odbornom raste. Poskytovať pozorovací a počítačový čas na prístrojoch VKCO, využívanie knižnice a podobne. V rámci vydavateľskej činnosti vydávať metodické materiály, pomôcky, multimediálne vzdelávacie programy, odborné publikácie, diela začínajúcich autorov.

c)        Organizovať kultúrno – spoločenské  podujatia s cieľom podporovať rozvoj tradičnej ľudovej tvorivosti.

d)        Organizovať a podnecovať rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu ako významnej oblasti regionálneho rozvoja na Orave. Zasadzovať sa za spoločný postup orgánov samosprávy, štátnych orgánov, podnikateľov, občanov, mimovládnych organizácii v tejto oblasti. Podporovať komunitné iniciatívy zamerané na rozvoj služieb súvisiacich s cestovným ruchom.

e)        Podporovať aktivity, ktoré vedú k trvalo udržateľným riešeniam problémov životného prostredia. Zvláštnu pozornosť venovať otázke svetelného znečistenia.

 

 

ČLÁNOK 3

Členstvo

 

a)        Zakladajúci člen

Zakladajúci členovia sú členovia pôvodného prípravného výboru VKCO – Pavol A. Dubovský, Peter Krížo a Richard Mičuda.

b)        Riadny člen.

Riadnym členom VKCO sa môže stať ľubovoľná osoba bez ohľadu na štátnu, politickú alebo konfesionálnu príslušnosť, ktorá sa stotožní s cieľmi VKCO a zaplatí zápisné.

c)        Čestný člen.

Čestné členstvo môže byť udelené osobám, ktoré sa zvlášť význačnou mierou zaslúžili o plnenie cieľov VKCO.

d)        Práva členov

Členovia VKCO majú právo využívať všetky služby, ktoré výkonné orgány VKCO poskytujú, majú právo voliť a byť volený do orgánov VKCO. Zakladajúci členovia okrem toho môžu navrhovať zmeny v zložení Prezídia VKCO.

e)        Povinnosti členov

Členovia VKCO sú povinní svojím správaním a vystupovaním dôstojne reprezentovať myšlienkové hodnoty, ktoré VKCO zastáva, plniť úlohy stanovené orgánmi VKCO a platiť členské príspevky ak ich orgány VKCO stanovia. Povinnosť platby členských príspevkov sa nevzťahuje na zakladajúcich a čestných členov.

f)         Dokladom o členstve je členský preukaz.

g)        Zánik členstva

1.         Rozhodnutím člena a vymazaním z evidencie.

2.         Úmrtím člena

 

ČLÁNOK 4

Orgány

 

a)        Najvyšším orgánom VKCO je Verejné zhromaždenie členov. Zvoláva ho Prezídium VKCO spravidla raz ročne spôsobom podľa vlastného uváženia tak, aby sa zhromaždilo čo najviac členov. Do výlučnej právomoci Verejného zhromaždenia členov patrí:

1.         Rozhodovanie o zániku VKCO.

2.         Voľba a odvolanie členov Prezídia a Kontrolnej komisie VKCO avšak v prípade Prezídia iba na základe návrhu niektorého zo zakladajúcich členov.

3.         Posudzovanie správy o činnosti a hospodárení.

4.         Schvaľovanie plánu činnosti na nasledujúce obdobie.

b)        Riadiacim orgánom VKCO je Prezídium. Je trojčlenné, tvorí ho prezident, viceprezident a výkonný riaditeľ. Je volené a odvolávané na verejnom zhromaždení členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov o všetkých dôležitých otázkach činnosti VKCO najmä:

1.         Rozhoduje o zmenách stanov

2.         Stanovuje výšku zápisného a členských príspevkov

3.         Riadi hospodárenie VKCO

4.         Udeľuje čestné členstvo

5.         Ustanovuje a riadi Sekretariát VKCO, uzatvára pracovno-právne vzťahy a stanovuje jeho náplň práce

6.         Zvoláva Verejné zhromaždenie členov

7.         Prijíma vnútroorganizačné predpisy

c)        Kontrolným orgánom VKCO je Kontrolná komisia. Predkladá správu o kontrole hospodárenia a plnení uznesení Verejnému zhromaždeniu členov.

d)        Výkonný orgán VKCO je Sekretariát. Zabezpečuje každodennú činnosť VKCO v súlade s rozhodnutiami Prezídia a Verejného zhromaždenia členov. Vedie evidenciu členov a vydáva členské preukazy.

e)        Štatutárnymi zástupcami VKCO sú členovia Prezídia.

 

 

ČLÁNOK 5

Hospodárenie

 

a)        VKCO si pre svoju činnosť zabezpečuje finančné a materiálne predpoklady. S prostriedkami nakladá v súlade s platnou právnou úpravou, Stanovami a vnútroorganizačnými predpismi.

b)        Príjmy VKCO tvoria členské príspevky, vstupné na podujatia, subvencie, dotácie, granty, dary od fyzických aj právnických osôb a príjmy z vlastnej činnosti (vydavateľská, obchodná, sprostredkovateľská, poradenská, služby v oblasti vzdelávania, informačné, propagačné, softvérové služby, prenájom prístrojov a zariadení).

c)        Výdaje VKCO tvoria všetky náklady spojené s činnosťou.

 

 

ČLÁNOK 6

Zánik

O zániku VKCO môže rozhodnúť Verejné zhromaždenie členov. Prezídium v takom prípade vymenuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu v súlade s platnou právnou úpravou.

 

 

ČLÁNOK 7

Záverečné ustanovenia

 

Tieto Stanovy sú upravenou verziou pôvodných Stanov VKCO, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 24.8.2002 pod číslom VVS/1-900/90-10840. Úpravy schválilo Verejné zhromaždenie členov VKCO konané v Podbieli dňa 6. apríla 2002.


Home