Home
Novinky
Základné informácie
Obec Podbiel
Cestovný ruch
Kultúra
Astronómia
Archív

Home    

Výročná správa za rok 2002

 

 

  1. Aktivity
  2. Členstvo
  3. Publikácie
  4. Publicita
  5. Hospodárenie

 

  1. Oproti predchádzajúcemu roku sa žiadne veľkolepé akcie nekonali. Rok bol charakterizovaný rutinnou koncepčnou prácou. Ústrednou myšlienkou bolo obnovenie pltníctva na Orave.

a)       Odborné astronomické pozorovania

Členovia VKCO urobili v roku 2001 vyše 9000 odhadov jasnosti fyzických premenných hviezd. Väčšinu z nich Dubovský, ktorý je tak šiestym najvýkonnejším pozorovateľom premenných hviezd na svete. V oblasti kataklizmatických premenných bolo najväčším objavom zaregistrovanie prvého pozorovaného vzplanutia hviezdy 1RXP J113123+4322.5. Okrem toho bola hitom hviezda V838 Mon, ktorej prekvapujúce zjasnenie sme pozorovali nezávisle niekoľko minút po objaviteľoch z Českej republiky.  Rozvinula sa spolupráca s juhoamerickou organizáciou amatérskych astronómov LIADA. Dvojica Dubovský (VKCO) a Otero (LIADA) publikovala popis novej metódy pozorovania premenných hviezd. Dubovský o nej prednášal na seminároch a stretnutí skupiny MEDUZA.

Členovia VKCO sa zúčastnili nasledujúcich odborných podujatí:

-          Seminár o pozorovaní premenných hviezd ZIRO v Roztokoch (Dubovský, Svetlošák, Labaj)

-          Stretnutie skupiny MEDUZA v Partizánskom (Dubovský, Ballek, Gerát)

-          Seminár o výskume premenných hviezd na Bezovci (Dubovský, Petrík)

-          Konferencia o výskume premenných hviezd v Brne, ČR. (Dubovský)

 

b)       Popularizácia

Astronomický krúžok pracoval pravidelne každý piatok od 16:00 do 20:00. Má desať členov. Jeho členovia spontánne založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu astronómov amatérov. Zúčastnili sa ako zvyčajne súťaže Čo vieš o hviezdach. Dostali sa do krajského kola.

Prezentačné programy s ďalekohľadom navštevujú predovšetkým turisti ubytovaní v Podbieli. Zaznamenali sme okolo 300 návštevníkov.

Pri príležitosti meteorického dažďa LEONÍD sme usporiadali expedíciu do pohoria Oravská Magura do nadmorskej výšky 925 m n. m. expedícia bola napočudovanie úspešná. Vykonali sa aj odborné pozorovania, ktoré boli zaslané slovenským špecialistom na meteory. Účastníci: Dubovský, Svetlošák, Ballek, Labaj, Zanovit, Spišiak, Balko, Balková.

 

c)       Služby členom a verejnosti

VKCO je aj tvorcom oficiálnych stránok obce Podbiel, na ktorých je prístupný aj dvojmesačník Podbiel. Tento rok sa podarilo dostať stránky obce na náležitú doménu podbiel.sk, ktorú až doteraz zákerne okupovala Nadácia Národný trust pre historické miesta a krajinu Slovenska. Ostatné služby zostávajú zachované.

 

d)       Aktivity v oblasti cestovného ruchu - PLTNÍCTVO

Už počas letnej sezóny skupina nadšencov skúšobne prevádzkovala na rieke Orava splavovanie na tradičnej plti pre turistov. VKCO získalo následne grant na projekt s názvom „Obnovenie pltníctva na Orave“. Projekt podporila pilotná grantová schéma pre cestovný ruch využívajúca prostriedky PHARE. Podpora činila 327 000,- Sk. Projekt bol úspešne zrealizovaný. Vypracovala sa štúdia rozvoja pltníctva na Orave, vyškolili sa pltníci, vypracoval sa rezervačný systém na predaj lístkov, vyrobili sa propagačné materiály v 6 jazykoch reklamné tabule.

 

e)       Kultúra a šport

Tavba železnej rudy – uskutočnil sa druhý ročník folk-country festivalu organizovaného v spolupráci s obecným úradom. Stúpol počet divákov na asi 700, kvalita účinkujúcich tiež.

Turnaj firiem – uskutočnil sa štvrtý ročník turnaja firiem v malom futbale na štadióne ŠK Podbiel organizovaný v spolupráci OVP Orava s.r.o. Zúčastnilo sa 9 futbalových a 3 nohejbalové družstvá.

 

 

  1. Členská základňa VKCO je stabilizovaná. V roku 2002 malo VKCO 77 členov. Z toho 32 je obyvateľov Podbiela.

 

  1. Zoznam publikovaných prác
  1. Hospodárenie

 

Finančná situácia VKCO bola ako zvyčajne. Prakticky všetky uvedené výkony boli urobené na základe dobrovoľníckej práce, naturálnych darov miestnych podnikateľov a vlastných zdrojov členov. Grant na pltníctvo bol vyplatený až v roku 2003.

 

Stav na účte k 31.12.2001 ...................................  

Stav v pokladni k 31.12.2001 ..............................

Stav na účte k 31.12.2002 ...................................

Stav v pokladni k 31.12.2002 ..............................

 

Príjmy v roku 2002 celkom ................................

Výdavky v roku 2002 celkom .............................

 

1899,-

100,-

1 885,-

4394,-

 

33 640,-

26 740,-

 

 

 

Plán činnosti na rok 2003

 

         pozorovanie kataklizmických a polopravidelných premenných hviezd v spolupráci so skupinami MEDÚZA, LIADA, VSNET pri súčasnom bojkotovaní americkej AAVSO

         zapojenie sa do programu PROSPER, ktorý hľadá neznáme elementy zákrytových dvojhviezd.

         Presadzovanie novej techniky vizuálneho pozorovania spolu o Sebastianom Oterom a tvorba príslušných mapiek

         Účasť na seminároch a konferenciách – ZIRO, MEDÚZA, Bezovec, Brno

 

         Expedícia Kolonica 2003 pre pozorovateľov premenných hviezd

         Astronomický krúžok a účasť na súťaži Čo vieš o hviezdach

 

         Zriadiť mailovú konferenciu o udalostiach v Podbieli novinky@podbiel.sk a o astronomických novinkách astro@podbiel.sk.

 

         Tavba železnej rudy

         Turnaj firiem v malom futbale

 

         Podieľať sa na tvorbe rezervačného systému pre ubytovacie kapacity

         Organizovať prípravu projektov na čerpanie z predvstupových fondov EÚ na úrovni obce a regiónu

 

Začať kampaň proti svetelnému znečisteniu


Home